Meet The Children

You Can Make a Difference

Golden Courage provides the opportunity to transform a child's life.

 • Students in the Great Expectations 2008 class.

 • Students in the Great Expectations 2009 class.

 • Students in the Great Expectations 2010 class.

 • Students in the Great Expectations 2011 class.

 • Students in the Great Expectations 2012 class.

 • Students in the Great Expectations 2013 class.

 • Students in the Great Expectations 2014 class.

 • Students in the Great Expectations 2015 class.

 • Students in the Great Expectations 2016 class.

 • GCI Class of 2014

  These are some of the students that graduated in 2014.

Meet some of the Golden Courage alumni and learn how Golden Courage impacted their life and future.

Li Zhuang

Meng Ran

Hu Chen

Li Hui and Zhang Qian

Chai Jun

Liu Kun

Gong Ru

Jin Yong

Li Shu Rui

Xin Ling

Ma Jun Kai

He Jia